Logo Ekvastra

Geet, Subhashita, AmrutVachan and Bodhkatha

User Tools


geet:shivatandavastotram

शिवताण्डवस्तोत्रम्

जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुंग मालिकां ।
डमड् डमड् डमड् डम न्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्।। १ ।।

जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी-विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्द्धनि ।
धगद् धगद् धगज्वललल् ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ।। २ ।।

धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर-स्फ़ुरद्दिगन्तसंततिप्रमोदमानमानसे ।
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ।। ३ ।।

जटाभुजंगपिंगलस्फुरत्फणामणिप्रभा-कदम्बकुमकुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे ।
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदम् अद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ।। ४ ।।

सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर – प्रसूनधूलिधोरणीविधूसरांघ्रिपीठभूः ।
भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ।। ५ ।।

ललाटचत्वरज्वलद् धनञ्जयस्फुलिंगभा-निपीतपंचसायकं नमन्निलिम्पनायकम् ।
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तु नः ।। ६ ।।

करालभालपट्टिकाधगद् धगद् धगज्जवलद् धनंजयाहुतीकृतप्रचंडपंचसायके ।
धराधरेंद्रनंदिनीकुचाग्रचित्रपत्रक-प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ।। ७ ।।

नवीनमेघमण्डलीनिरुद्धदुर्धरस्फुरत्-कुहूनिशीथिनीतमःप्रबंधबद्धकन्धरः ।
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद् धुरन्धरः ।। ८ ।।

प्रफुल्लनीलपंकजप्रपंचकालिमप्रभा-वलंबीकंठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् ।
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ।। ९ ।।

अखर्वसर्वमंगलाकलाकदम्बमन्जरी रसप्रवाहमाधुरीविज्रिम्भनामधुव्रतम् ।
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ।। १० ।।

जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्ग मश्वसद् विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् ।
धिमिद्धिमिद्धिमिद्ध्वनन्मृदन्गतुङ्गमङ्गल-ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचंडताण्डवः शिवः ।। ११ ।।

दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्-गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः ।
तृणारविन्द्चक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समं प्रव्रितिक: कदा सदाशिवं भजाम्यहम् ।। १२ ।।

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुंजकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमञ्जलिं वहन् ।
विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ।। १३ ।।

इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं ।
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम् ।। १६ ।।

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शंभुपूजनपरं पठति प्रदोषे ।
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ।। १७ ।।

IAST transliteration

jaṭāṭavī galajjala pravāha pāvitasthale gale'valambya lambitāṃ bhujaṅga tuṃga mālikāṃ ।
ḍamaḍ ḍamaḍ ḍamaḍ ḍama nninādavaḍḍamarvayaṃ cakāra caṇḍatāṇḍavaṃ tanotu naḥ śivaḥ śivam।। 1 ।।

jaṭākaṭāha sambhrama bhramannilimpanirjharī-vilolavīcivallarīvirājamānamūrddhani ।
dhagad dhagad dhagajvalalal lalāṭapaṭṭapāvake kiśoracandraśekhare ratiḥ pratikṣaṇaṃ mama ।। 2 ।।

dharādharendranandinīvilāsabandhubandhura-sफ़uraddigantasaṃtatipramodamānamānase ।
kṛpākaṭākṣadhoraṇīniruddhadurdharāpadi kvaciddigambare mano vinodametu vastuni ।। 3 ।।

jaṭābhujaṃgapiṃgalasphuratphaṇāmaṇiprabhā-kadambakumakumadrava praliptadigvadhūmukhe ।
madāndhasindhurasphurattvaguttarīyamedure mano vinodam adbhutaṃ bibhartu bhūtabhartari ।। 4 ।।

sahasralocanaprabhṛtyaśeṣalekhaśekhara – prasūnadhūlidhoraṇīvidhūsarāṃghripīṭhabhūḥ ।
bhujaṅgarājamālayā nibaddhajāṭajūṭakaḥ śriyai cirāya jāyatāṃ cakorabandhuśekharaḥ ।। 5 ।।

lalāṭacatvarajvalad dhanañjayasphuliṃgabhā-nipītapaṃcasāyakaṃ namannilimpanāyakam ।
sudhāmayūkhalekhayā virājamānaśekharaṃ mahākapāli saṃpade śiro jaṭālamastu naḥ ।। 6 ।।

karālabhālapaṭṭikādhagad dhagad dhagajjavalad dhanaṃjayāhutīkṛtapracaṃḍapaṃcasāyake ।
dharādhareṃdranaṃdinīkucāgracitrapatraka-prakalpanaikaśilpini trilocane ratirmama ।। 7 ।।

navīnameghamaṇḍalīniruddhadurdharasphurat-kuhūniśīthinītamaḥprabaṃdhabaddhakandharaḥ ।
nilimpanirjharīdharastanotu kṛttisindhuraḥ kalānidhānabandhuraḥ śriyaṃ jagad dhurandharaḥ ।। 8 ।।

praphullanīlapaṃkajaprapaṃcakālimaprabhā-valaṃbīkaṃṭhakandalīruciprabaddhakandharam ।
smaracchidaṃ puracchidaṃ bhavacchidaṃ makhacchidaṃ gajacchidāndhakacchidaṃ tamantakacchidaṃ bhaje ।। 9 ।।

akharvasarvamaṃgalākalākadambamanjarī rasapravāhamādhurīvijrimbhanāmadhuvratam ।
smarāntakaṃ purāntakaṃ bhavāntakaṃ makhāntakaṃ gajāntakāndhakāntakaṃ tamantakāntakaṃ bhaje ।। 10 ।।

jayatvadabhravibhrama bhramadbhujaṅga maśvasad vinirgamatkramasphuratkarālabhālahavyavāṭ ।
dhimiddhimiddhimiddhvananmṛdangatuṅgamaṅgala-dhvanikramapravartitapracaṃḍatāṇḍavaḥ śivaḥ ।। 11 ।।

dṛṣadvicitratalpayorbhujaṅgamauktikasrajor-gariṣṭharatnaloṣṭhayoḥ suhṛdvipakṣapakṣayoḥ ।
tṛṇāravindcakṣuṣoḥ prajāmahīmahendrayoḥ samaṃ pravritika: kadā sadāśivaṃ bhajāmyaham ।। 12 ।।

kadā nilimpanirjharīnikuṃjakoṭare vasan vimuktadurmatiḥ sadā śiraḥsthamañjaliṃ vahan ।
vilolalolalocano lalāmabhālalagnakaḥ śiveti mantramuccaran kadā sukhī bhavāmyaham ।। 13 ।।

imaṃ hi nityameva muktamuttamottamaṃ stavaṃ paṭhansmaranbruvannaro viśuddhimeti santataṃ ।
hare gurau subhaktimāśu yāti nānyathā gatiṃ vimohanaṃ hi dehināṃ suśaṅkarasya ciṃtanam ।। 16 ।।

pūjāvasānasamaye daśavaktragītaṃ yaḥ śaṃbhupūjanaparaṃ paṭhati pradoṣe ।
tasya sthirāṃ rathagajendraturaṃgayuktāṃ lakṣmīṃ sadaiva sumukhīṃ pradadāti śambhuḥ ।। 17 ।।